Isnin, 29 Disember 2014

Tugasan Individu


TAJUK: PENYELESAIAN KONFLIK DALAM PERSELISIHAN PENDAPAT PARA SAHABAT: PERBINCANGAN TENTANG ADAB DAN MANUAL  YANG DIAJAR OLEH RASULULLAH S.A.W. KEPADA PARA SAHABAT[1].
Oleh: Rasyidah binti Mat Zin[2]
Pendahuluan
Perbezaan pendapat merupakan sesuatu perkara yang biasa dalam kehidupan manusia. Malah perbezaan pendapat merupakan sebahagian daripada fenomena tabi’i yang boleh melahirkan perkara-perkara yang positif sekiranya dipelihara oleh batas-batas dan adabnya. Perkara yang menjadi perbahasan kini adalah banyak perpecahan yang berlaku dalam dunia hari ini adalah berpunca daripada perbezaan pendapat. Tanpa menafikan, perbezaan dalam berpendapat turut berlaku keatas sesiapa sahaja bahkan telah berlaku perbezaan pendapat dalam kalangan sahabat, tabi’in, dan para imam mujtahidin daripada kalangan ulama’ Salafus Solehin. Namun, mengapa ia tidak menimbulkan perkara yang negatif seperti yang berlaku keatas ummat pada hari ini? Oleh itu tulisan ini menyoroti sirah Baginda s.a.w dalam menangani perbezaan pendapat yang berlaku dalam kalangan sahabat Baginda sendiri serta bagaimana sikap para sahabat apabila berhadapan dengan sebarang perselisihan pendapat.
Dr. Taha Jabir Fayyadh al-Alwani menyebutkan dalam kitabnya “Perbezaan Pendapat dalam Islam” menyebut bahawa diantara penyakit yang paling bahaya menimpa ummat Islam di masa-masa akhir ini adalah penyakit “perselisihan pendapat” iaitu perselisihan pada segala sesuatu dan atas segala sesuatu, sehingga meliputi aqidah, pemikiran, wawasan dan pendapat, disamping perasaan, tindakan, sikap dan perangai bahkan sampai kepada uslub-uslub feqah dan persoalan-persoalan ibadat[3]. Salah satu faktor kemunculan perbezaan pendapat ini di negara kita khususnya, adalah kesedaran rakyat terhadap kepentingan ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama, dan perkembangan institusi tinggi awam dan swasta. Hasilnya masyarakat Islam sudah boleh membaca sendiri buku-buku agama malah dengan berkembang biaknya kumpulan-kumpulan kecil khususnya dalam kalangan anak muda yang berdiskusi mengenai topik-topik tertentu, tambahan pula ledakan maklumat dan juga bahan di media sosial menggesa masyarakat awam terdedah dengan wacana yang rencam dan pelbagai.
Islam membenarkan seseorang yang mempunyai kemampuan di dalam lapangan keilmuan untuk membuat kajian dan penyelidikan dalam sesuatu isu yang melanda masyarakat, bahkan Islam menggesa ummatnya mengoptimumkan penggunaan akal fikiran dalam menggarap sesuatu perkara. Oleh yang demikian, Islam mengharapkan agar segala perselisihan pendapat itu tidak sampai mengancam perpaduan ummat, dan supaya diusahakan permuafakatan dan kesatuan pendirian dalam menghadapi persoalan-persoalan besar dan kaedah-kaedah yang asas. Namun apa yang berlaku ialah masyarakat Islam berusaha mendapatkan pengetahuan tetapi kehilangan akhlaknya. Perpecahan berlaku disebabkan pertikaian sesama sendiri dan pertengkaran yang menyebabkan kegagalan dan hilangnya kekuatan. Firman Allah:

Dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya, dan janganlah kamu berbantah-bantahan; kalau tidak nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu, dan sabarlah (menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati); sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. –al-Anfal:46

Pengertian Ikhtilaf
Ikhtilaf dari segi bahasa membawa maksud tidak ada persepakatan dan persetujuan ke atas sesuatu perkara atau perbezaan pendapat atas sesuatu perkara[4]. Manakala dari segi istilah pula bermaksud seseorang menempuh satu cara yang berbeza daripada orang lain mengenai perilaku atau pendapatnya[5]. Refleksi daripada al-Quran turut menggambarkan perbuatan ikhtilaf yang berlaku seperti:


Kemudian, golongan-golongan (dari kaumnya) itu berselisihan sesama sendiri. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir (yang berselisihan) itu, dari apa yang disaksikan pada hari yang besar huru-haranya.–Maryam: 37


Dan kalaulah Tuhanmu (wahai Muhammad) menghendaki, tentulah Ia menjadikan umat manusia semuanya menurut agama yang satu. (Tetapi Ia tidak berbuat demikian) dan kerana itulah mereka terus-menerus berselisihan.– Hud: 118


Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan berlainan pendapat (mengenai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, s.a.w). –Adzariaat: 8

Manakala perkataan khilaf yang didefinasikan oleh al-Jurjani dalam kitab al-Ta’rifat[6], tertumpu pada perbahasan yang berlaku diantara pihak yang bertentangan bagi mencari sesuatu kebenaran atau membatalkan sesuatu kebatilan. Terdapat kekeliruan yang berlaku dalam membezakan antara perkataan khilaf dan ikhtilaf. Ikhtilaf berdasarkan dalil dan bukti manakala khilaf tidak berdasarkan dalil dan bukti, sebaliknya melibatkan perbahasan untuk semata-mata keluar daripada berpegang kepada sesuatu pendapat[7]. Kesimpulannya, ikhtilaf berlaku keatas perkara yang diketahui tidak ada kata sepakat keatasnya manakala khilaf adalah melibatkan perbahasan untuk keluar daripada sesuatu pendapat kepada sesuatu pendapat yang lain.

            Rasulullah s.a.w merupakan “role model” bagi setiap insan di muka bumi ini. Sifat universal nabi Muhammad s.a.w yang diutuskan dalam kalangan manusia biasa, menyebabkan sifat dan sikap nabi mampu diteladani menjangkaui rentas agama. Malah, Allah s.w.t turut memperjelaskan bahawa pengutusan nabi ini adalah sebagai rahmat kepada seluruh alam.


Dan tiadalah Kami mengutuskan engkau (wahai Muhammad), melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. –al-Anbiya’:106

Sesuatu perkara yang semulajadi dalam diri manusia yang dikurniakan akal dan fikiran yang berbeza disamping perbezaan warna kulit, bangsa, kebudayaan dan citarasa. Malah dinamika penciptaan manusia sebegini merupakan satu rahmat daripada Allah supaya manusia saling melengkapi, tumpang menumpang, bahu membahu agar mewujudkan suatu komuniti yang rencam. Kesatuan bagi sesuatu komuniti atau ummah yang serba kompleks inilah perlu dibentengi dengan sikap melampaui batas, terutama dalam konteks tulisan ini iaitu berbeza dalam berpendapat. Malah masyarakat perlu sentiasa beradab dan berakhlak dengan akhlak islamiyah supaya perbezaan ini melahirkan suatu yang positif dan merupakan rahmat dalam kehidupan ini. Salah seorang ulama feqah di Madinah pernah mengungkapkan, “Saya merasa taajub dengan kata-kata Umar bin Abd al-Aziz. Saya tidak suka para sahabat yang tidak berikhtilaf. Kerana jika mereka sepakat di atas satu-satu pendapat, sudah tentu orang ramai akan berada dalam kesempitan. Mereka adalah imam-imam yang akan diikuti umat. Sekiranya seseorang berpegang dengan pendapat salah seorang daripada mereka, sudah tentu ia akan berada di dalam keluasan,”[8].

Disebabkan perselisihan merupakan suatu perkara yang tabi’i, maka sudah pastinya perselisihan pendapat ini tidak terlepas daripada turut berlaku pada zaman Rasulullah s.a.w dalam kalangan sahabat. Namun, apabila para sahabat berselisih pendapat terhadap sesuatu perkara, maka mereka segera merujuk Baginda untuk mendapat penjelasan. Bagi sahabat yang berada jauh dari Madinah, mereka berijtihad dan hasil ijtihad mereka menimbulkan perselisihan pendapat. Para sahabat kembali ke Madinah untuk merujuk Baginda s.a.w dan mengemukakan permasalahan-permasalahan hasil ijtihad yang telah dilakukan oleh mereka. Di sini, kita dapat lihat bagaimana reaksi Rasulullah s.a.w, samada menerima dan memperakuinya sehingga menjadi sebahagian daripada sunnah, ataupun Rasulullah menerangkan kepada mereka jawapan yang benar dan tepat sehingga para sahabat berpuas hati dengan penjelasan Baginda.
Di antara contohnya ialah peristiwa berikut:

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahawa Nabi s.a.w. telah bersabda dalam peperangan Ahzab:

“Jangan sembahyang Asar seorangpun melainkan di Bani Quraizah”.

Namun sebahagian  daripada mereka telah mendapati waktu Asar ketika mereka masih dalam perjalanan, lalu berkatalah sebahagian daripada mereka: “Kami tidak akan mengerjakan sembahyang Asar sehingga kami tiba di kampung Bani Quraizah”. Tetapi sebahagian yang lain pula berkata, “Bahkan kami akan mengerjakan sembahyang Asar, dan tidak ada apa-apa salahnya”. Lalu hal yang demikian diberitahu Rasulullah s.a.w. tetapi Baginda tidak mencela sesiapapun di antara mereka.”

Menerusi hadis tersebut, para sahabat Radhiallahu ‘anhum terbahagi kepada dua kelompok berhubung dengan pendirian mereka mengenai pelaksanaan sembahyang Asar: Satu golongan berpegang kepada zahir lafaz manakala satu golongan lagi telah mengeluarkan makna istimbath daripada yang terkandung dalam nas tersebut. Sikap Rasulullah yang membenarkan kedua-dua golongan itu adalah menjadi bukti bahawa pendapat kedua-dua golongan tersebut adalah disyariatkan. Bermaksud, seseorang itu boleh berpegang pada zahir nas dan boleh pula mengistimbathkan makna-makna yang terkandung disebalik periwayatan hadis tersebut. Sehubungan itu, tiada halangan dan celaan keatas kedua-dua pihak yang telah melakukan kesungguhan dalam berijtihad, sekiranya mereka mempunyai keahlian yang diperlukan dalam perkara tersebut. 

Berdasarkan ijtihad kedua-dua golongan sahabat Radhiallahu ‘anhum tadi, golongan pertama memahami bahawa pesanan Rasulullah s.a.w itu bermaksud Baginda menyarankan mereka untuk mempercepatkan perjalanan mereka ke kampung Bani Quraizah. Maka mereka menganggap bahawa sembahyang sebelum tiba di Bani Quraizah bukanlah suatu yang menafikan perintah Rasulullah supaya sembahyang di Bani Quraizah, selagi sembahyang itu tidak melambatkan mereka sampai ke sana. Malah, perbuatan tersebut adalah lebih afdal kerana mengerjakan sembahyang ditengah perjalanan kerana keutamaan yang paling dahulu ialah mengerjakan sembahyang di awal waktu dan menyahut perintah Rasulullah s.a.w.[9] dan sesetengah ulama lain turut berpendapat bahawa afdal untuk menta’khirkan sembahyang di Bani Quraizah.

Rasulullah menyedari hakikat bahawa kelangsungan sebuah kehidupan adalah bergantung kepada kesatuan hati yang berpadu dalam mencintai Allah dan kehancurannya adalah berpunca dari hati mereka yang saling berantakan. Malah fokus utama Rijal al-Dakwah adalah menyeru kepada kesatuan, kebersamaan, dan kekukuhan barisan. Perselisihan akan menimbulkan kerosakan pada hubungan baik sesama saudara dan akan melemahkan agama, umat dan dunia[10]. Dalam surah Ali Imran, ayat ke 105 menunjukkan larangan supaya berlaku perpecahan:

“Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah berceri-berai dan berselisihan (dalam agama mereka) sesudah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas nyata (yang dibawa oleh Nabi-nabi Allah), Dan mereka yang bersifat demikian, akan beroleh azab seksa yang besar.”- Ali Imran:105

Oleh yang demikian, Rasulullah seringkali memperingatkan sahabat agar menjauhi perselisihan pendapat yang boleh merosakkan umat. Sabda Baginda,

“Jangan kamu berselisih, nanti berselisih hati kamu.”

Para sahabat yang mulia berusaha untuk tidak berselisih pendapat antara satu sama lain. Oleh itu mereka menghindarkan diri daripada memperbanyakkan soalan dan perincian. Malah mereka menyelesaikan sebarang peristiwa yang berlaku di bawah petunjuk Rasulullah s.a.w. Mereka juga berpendapat bahawa perselisihan pendapat itu tidak membawa kebaikan, sebagaimana ucapan Ibnu Mas’ud Radhiallahu ‘anhum:

“Perselisihan pendapat itu tidak baik.”

Oleh yang demikian, Rasulullah s.a.w merungkai benih-benih perselisihan pendapat itu sebelum ianya menjadi barah bagi umat Islam. Antara manual adab ikhtilaf yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w dan diajarkan kepada para sahabat apabila berlaku perselisihan pendapat adalah:

1.   Rasulullah menyeru supaya segera mengembalikan perkara yang diperselisihkan itu kepada kitab Allah dan merujuk Baginda sendiri. Rasulullah menjelaskan supaya wajib bagi mereka yang dalam keadaan yang  jahil dan bingung adalah bertanya, bukan cepat-cepat berfatwa walaupun tidak ada ilmu.


Dan tidaklah Kami mengutus Rasul-rasul sebelummu (wahai Muhammad), melainkan dari kalangan orang-orang lelaki, yang Kami wahyukan kepada mereka. Oleh itu bertanyalah kamu (wahai golongan musyrik) kepada orang-orang yang berpengetahuan agama jika kamu tidak mengetahui.-Al-nahl: 43

Telah diriwayatkan Abu Dauddan Ad Daruqutni dari hadis Jabir, :kami telah berpergian dalam satu perjalanan, lalu salah seorang diantara kami telah luka kepalanya kerana ditimpa batu, kemudian ia bermimpi keluar mani, lalu ia bertanya kepada sahabat, “Adakah kamu mendapati rukhsah bagiku untuk bertayammun?” mereka menjawab, “Kami tidak mendapati rikhsah bagimu kerana engkau berkuasa mendapatkan air.” Maka lelaki tersebut mandi, lalu meninggal dunia. Tatkala kami mendatangi Rasulullah s.a.w dan mengkhabarkan yang demikian, Rasulullah berkata:
“Mereka telah membunuhnya, Allah membunuh mereka. Hendaknya mereka bertanya sekiranya mereka tidak tahuy, kerana ubat bagi yang tidak tahu itu adalah bertanya. Sebenarnya memadailah ia bertayammun dan membalut lukanya, dan menyapunya serta membasuh sekalian tubuhnya...”[11].

Rasulullah tidak memaafkan mereka yang menberi fatwa tanpa ilmubahkan mengecam dengan keras tindakan tersebut. Bahkan firman Allah dalam surah an-Nisa’ ayat 58 dan 59:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan (suruhanNya) itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa Mendengar, lagi sentiasa Melihat.

Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) dari kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah (berselisihan) dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada (Kitab) Allah (Al-Quran) dan (Sunnah) RasulNya - jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari akhirat. Yang demikian adalah lebih baik (bagi kamu), dan lebih elok pula kesudahannya.

Rasulullah mendidik para sahabat supaya berfatwa dengan ilmu dan mengembalikan sebarang perselisihan kepada al-Quran dan sal-Sunah iaitu dengan merujuk Baginda sendiri. Kadang-kadang berlaku perselisihan pendapat antara sahabat, sehingga terjadi perbincangan untuk mencari kebenaran, namun tidak sampai kepada pertengkaran, perbalahan, tuduh menuduh, caci-mencaci, kerana mereka segera kembali kepada kitab Allah dan Rasulnya s.a.w yang memutuskan sebarang perselisihan pendapat tanpa meninggalkan sebarang kesan yang tidak baik kepada saudaranya.

2.   Rasulullah menetapi sifat taqwa serta menjauhi hawa nafsu dengan menjadikan tujuan perselisihan tersebut adalah untuk mencari kebenaran[12]. Perbezaan pendapat itu merupakan suatu perkara yang tidak boleh dihindari. Penciptaan manusia yang pelbagai keperibadian dan pemikiran yang variasi ini cenderung kepada perselisihan pendapat. Oleh yang demikian Rasulullah memperingati para sahabat supaya menjauhi perselisihan yang tercela iaitu perselisihan yang didorong oleh hawa nafsu. Kemungkinan besar perselisihan pendapat ini lahir daipada keinginan untuk mencapai kepentingan peribadi, atau didorong oleh keinginan untuk menunjuk-nunjuk kelebihan ilmu atau kefahaman masing-masing. Firman Allah:


   Dan sesungguhnya Kami telah memberikan kepada Nabi Musa Kitab Taurat, dan Kami iringi kemudian daripadanya dengan beberapa orang Rasul, dan Kami berikan kepada Nabi Isa Ibni Maryam beberapa mukjizat serta Kami teguhkan kebenarannya dengan Ruhul-Qudus (Jibril). Maka patutkah, tiap-tiap kali datang kepada kamu seorang Rasul membawa sesuatu (kebenaran) yang tidak disukai oleh hawa nafsu kamu, kamu (dengan) sombong takbur (menolaknya), sehingga sebahagian dari Rasul-rasul itu kamu dustakan, dan sebahagian yang lain pula kamu membunuhnya? Al-Baqarah: 87.

              Perselisihan seperti ini jauh tersasar daripada punca perbezaan pendapat iaitu lahir dari sumber kebenaran, dorongan ilmu, kehendak akal dan desakan iman. Dorongan hawa nafsu didalam perselisihan inilah yang menjadi racun bagi umat Islam dan merupakan satu penyakit hati yang perlu dihindari oleh seseorang Muslim. Sehubungan itu, wajib keatas Muslim berusaha untuk menghindari daripada menuruti hawa nafsu yang boleh mendorong kepada berlakunya perpecahan umat. Bukankah Allah telah menyebutnya di dalam al-Quran bahawa manusia sememangnya diciptakan berpasang-pasangan, daripada pelbagai bangsa dan kaum, supaya manusia saling berkenal-kenalan. Bahkan Allah menyebut lagi bahawa tiada perbezaan antara hambaNya melainkan taqwa kepadaNya. Malah di dalam surah al-Nahl ayat ke 128, Allah berfirman:

“Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertaqwa, dan orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.”

3. Menetapi dengan setia adab Islam dengan memilih kata-kata yang baik serta menghindari kata-kata yang tajam diantara mereka yang berselisih beserta dengan sikap yang baik mendengar pendapat masing-masing. Rasulullah s.a.w mengajar para sahabat tentang adab yang penting diantara adab perselisihan seperti adab dalam membaca al-Quran. Baginda bersabda,

“Bacalah al-Quran selagi hatimu bersatu-padu, bila kamu telah berselisih mengenainya, maka bangunlah kamu.”

Rasulullah s.a.w menyarankan para sahabat untuk memberhentikan bacaan al-Quran ketika mereka berselisih pendapat tentang sesetengah huruf bacaan, atau tentang makna yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, sehinggalah hati mereka kembali tenang dan hilang perasaan yang membawa kepada perdebatan dan perbalahan. Apabila hati mereka kembali ikhlas untuk mendalami ilmu, maka mereka boleh meneruskan bacaan tersebut dan memikirkan setta merenung makna-makna ayat al-Quran tersebut dengan suci hati. Begitulah cara Rasulullah mendidik para sahabat untuk sedaya upaya menjaga adab dan akhlak ketika berselisih serta mengutamakan sikap toleransi dan saling menerima pandangan orang lain. Akar kepada perselisihan yang tolerir adalah apabila seseorang melakukan amal perbuatan didasarkan kepada hujjah atau pengetahuan orang sebagai dasar untuk melakukannya tanpa disertai permusuhan dan celaan terhadap orang yang berbeza dengannya[13].

Muhammad al-Ghazali, seorang tradisionalis Islam menyatakan bahawa salah satu cara yang dapat membantu mewujudkan sikap toleransi dan saling menerima pandangan orang lain dalam sebarang persoalan dan perselisihan berkaitan masalah feqah contohnya adalah dengan mengetahui dasar-dasar serta sumber pengambilannya dan memahami bahawa setiap mujtahid dan  ulama’ mempunyai pandangan dan perbahasannya yang masing-masing dan semuanya menyelam dalam lautan syariah yang luas. Perbezaan mereka adalah rahmat manakala persepakatan mereka adalah hujjah[14].

Penutup

Demikianlah panduan yang paling penting dalam menguruskan perselisihan dalam pendapat yang dapat disimpulkan melalui sirah nabi yang menjadi petunjuk dan pedoman bagi umat Islam dalam mengekalkan keharmonian hidup. Lihat sahaja sikap para sahabat radhiallhu ‘anhum seperti Khalifah Abu Bakar yang pernah meminta rakyatnya supaya memperbetulkan tidakannya jika berlaku kesalahan walaupun beliau seorang khalifah ketika itu. Dengan akhlak-akhlak yang pandu oleh nabi Muhammad s.a.w dan kecintaan para sahabat Radhiallahu ‘anhum kepada Baginda telah menjadikan mereka diangkat sebagai “bintang” oleh Baginda. Malang sekali lewat hari ini, ada yang tanpa segan silu menyatakan bahawa pendapatnya sajalah yang paling benar dan paling menepati kehendak syara’. Satu perkara yang umat Islam perlu menyedari bahawa kefahaman seorang insan biasa bukanlah merupakan satu wahyu dan jauh sekali merupakan pendapat yang maksum. Boleh jadi cara seseorang melihat nas itu adakalanya melihat secara literal, ada juga melihat secara maqasid nas seperti yang berlaku keatas sahabat Rasulullah s.a.w dalam peristiwa menentukan bila perlu untuk mereka mengerjakan solat Asar sebagaimana yang telah ditulis pada awal tulisan ini. Banyak dalam kalangan sahabat yang pandangannya berbeza daripada pandangan para sahabat yang lain namun hal ini tidak membatalkan pendapat sahabat yang berbeza itu. Suatu yang penting untuk kita insafi adalah menghapuskan ikhtilaf itu adalah mustahil kerana ikhtilaf itu merupakan suatu keluasan dalam beragama, dan rahmat bagi seluruh umat. Guru kami sentiasa berpesan ketika dalam pembelajaran subjek Ilmu Kalam, selaku penuntut ilmu dan semestinya hanya orang kebiasaan, agar tidak sesekali menolak sesuatu pandangan ulama’ yang dikatakan menyalahi ijma’ sekalipun dengan penolakan secara habis-habisan namun kemudian masa kita yang menegak kembali pandangan-pandangannya. Wallahu’alam.

Bibliografi

al-Alwani, Dr. Taha Jabir Fayyadh. Adab Perbezaan Pendapat Dalam Islam (terj. Haji Muhammad Rivai Batubara). Kuala Lumpur: Dewan Pustaka Islam, 1989.

al-Azhari, Dr. Basri bin Ibrahim al-Hasani. Adab Ikhtilaf: Formula Mengekalkan Perpaduan Ummah. Kuala Lumpur: al-Hidayah Publication, 2009.

al-Ghazali, Muhammad. Warisan Pemikiran Islam, Menurut Syara' dan Akal(terj.Nur Hadi Ihsan). Kuala Lumpur: Crescent News (K.L) Sdn. Bhd., 2009.

al-Jurjani, Ali bin Muhammad al-Syarif. al-Ta'rifaat. Beirut: Maktabah Lubnan, 1985.

Jarisyah, Dr. Ali. Adab al-Hiwar wa al-Munazarah. Mansoura: Dar al-Wafa', 1989.

Qardhawi, Dr. Yusuf. Fiqh Perbedaan Pendapat Antar Sesama Muslim : Memahami Perbedaan yang dibolehkan dan Perpecahan yang dilarang . Indonesia: Robbani Press, 2008.Selasa, 19 Februari 2013

ponteng

Bagaikan mahu pecah kepala hari ini, sakit yang teramat sehinggakan mata terasa panas dan mahu terkeluar. Hanya sempat mengikuti kelas falsafah sahaja hari ini. Dua kelas lagi dah rasa tak larat. Usai segala urusan penting, dengan gegas hamba balik ke kolej untuk 'take-a-nap'.

Jam 2 petang, dengan penuh semangat bangkit dari qailullah, terus ke Fakulti Sastera dan Sains Sosial untuk mengikuti sebuah forum politik yang di anjur oleh UMCEDEL. Awalnya, panelis adalah dari kalangan wakil daripada pelbagai parti-YB KJ dari UMNO, YB Husam dari PAS, YB Nurul Izzah dari PKR, dan YB Kamalanathan dari MIC- namun ditukar keseluruhan panelnya kepada pensyarah UM sendiri. Ramai yang kecewa dengan tindakan pihak 'hegemonist' yang enggan membenarkan 'orang politik' masuk berforum disini, namun bagi hamba, dari satu sudut ianya satu peluang yang baik dimana pelajar boleh menilai fakta dan hujah dari golongan yang neutral dan inteligensia. Bayangkan jika YB-YB yang datang berforum dalam keadaan yang semakin hampir dengan PRU-13 ini, pasti masing-masing membuka pekung yang oposisi dengannya. Emosi. Walhal pada saat ini, hakikatnya rakyat mahukan pencerahan mana yang baik untuk masa depan negara, bukan kutukan dan emosi.

Menariknya, YB Nurul Izzah turut menjadi audien forum tersebut dan sempat mengajukan soalan kepada panelis.

Apapun, tahniah dan syabas buat penganjur terutama Dekan Fakulti Sastera yang berani meneruskan forum tersebut, bahkan sanggup berada di kasut moderator forum tersebut. (Y)!
Selepas daripada forum tadi, hamba tertarik dengan dengan yang dikatakan teori politik 'pendulum swings'. Nanti hamba kongsikan, inshaAllah.

YB Nurul Izzah sedang menjawab soalan audien atas permintaan audien sendiri. Dengan izin.


Isnin, 18 Februari 2013

semester baru

Hari pertama semester kedua, menggagahi juga dua jari telunjuk ini kembali menulis biarpun minda sudah separa sedar. Letih mungkin hari ini. Ini semester kedua, sengaja tidak mahu mencoretkan kisah-kisah sepanjang semesta awal yang lepas.

Ya, sem baru, sudah pasti ada azam baru, tambahan pula keputusan peperiksaan sem lepas baru saja ditatap. Pasti ada sekelumit semangat yang sedang menyala menanti bara. Apapun, lapangan blog ini, hamba mahu jadikannya sebagai satu disiplin kepada diri, biar jeda ayatnya ringkas, namun memberi satu disiplin kepada diri.

Mungkin dengan daya hamba menulis untuk malam ini, sebagai ganjaran dan galakan pada diri untuk teruskan menulis, hamba fikir hamba mahu makan sesuatu yang enak-lah esok. Aiskrim. Ya! :D

Jumaat, 17 Ogos 2012

sahur terakhir kami

Bismillah.

Sahur terakhir kami- Agak lewat sedikit disebabkan tertidur menunggu nasi masak. Apapun saya gembira atas kelewatan ini kerana membolehkan saya menyediakan apa-apa yang belum beres sebelum mak mem-beres-kannya dahulu.

Sambil makan, seperti biasa, meja makan selalu menjadi meja sidang pelbagai isu. Ayah yang mula-mula membuka mulut untuk membuka topik. Adapun saya, yang mula-mula membuka mulut menyuakan nasi putih ke mulut.

Kata ayah, malam ini sudah tak boleh nak teraweeh. Rajin manapun kita, tunggu tahun depan lah baru boleh bertemu dengan teraweeh dalam Ramadhan pula. Pasti sheikh (dari) Mesir kat Qaryah menangis sayu semalam. Mungkin sebab dia faham apa yang dibaca, sebab tu mudah menangis.

"Kita pun, kalau baca dalam bahasa kita, faham pun, tetap tak menangis", pintas adik.

Balas abang,

"Bak kata Tok Guru, hati kita ni umpama tumit kaki yang keras. Berjalanlah atas apa pun, tetap tak terasa. Atas tar yang panas, terpijak duri sekalipun, tetap tak terasa akibat kerasnya kulit tumit. Maka hati juga begitu, terlalu banyak dosa sehinggakan dibacakan ayatNya, tetap tidak terkesan,"Sahur terakhir kami- Kemungkinan sahur terakhir saya bersama famili. Esok, kemungkinan lebaran. Maka hari ini mungkin hari terakhir Ramadhan pada tahun ini.

Ramadhan terakhir kami- Kemungkinan Ramadhan terakhir saya bersama famili. Tidak ajal yang menghalang kami untuk bersama, masa juga boleh menjadi penghalang. Sedaya upaya saya cuba untuk memberi kemudahan kepada ibubapa saya sepanjang Ramadhan ini dengan mengambil alih kerja-kerja yang memang sepatutnya saya sebagai anak meraka yang buat, tetapi tetap dilunaskan oleh mereka juga. Bimbang juga, khidmat saya pada Ramadhan ini, merupakan khidmat Ramadhan terakhir saya  kepada mereka yang dikasihi.

Adapun hari ini, sudah pasti merupakan hari terakhir Ramadhan yang paling sibuk buat kami. Mak sibuk dengan ketupatnya (tapai dah selesai semalam ), ayah pula sibuk dengan memotong rumput di halaman. Saya? sibuk menyediakan list tarikh dan masa cereka dan filem yang menarik yang bakal ditayangkan di tv. Haha! Allahuakbar... ujian, ujian.

Oh ya, lebaran tahun ini, kami kurang seorang, KakNgah yang beraya di bumi Mesir. Hei, Selamat Hari Raya deh. Nikmati sepuasnya hari raya di sana :) Ni raya last kamu beraya di sana ^^,

Ramadhan terakhir kami,

Ilal liqa' ya Ramadhan...
Rabu, 8 Ogos 2012

seni lidah jiwa

Bismillah.

Kalau ikutkan, saya tersangat exausted-lah sekarang ni. Memandangkan ini bulan Ramadhan, dan saya baru sahaja tiba di rumah di bibir sawah padi yang kontang ini, maka, untuk mengelakkan daripada saya mensia-siakan Ramadhan ini dengan tidur di siang hari, tulisan inilah yang menjadi saksi saya sedang menahan nafsu tidur sekarang ini. Oh...


***

Seketika saya berangan di hadapan skrin ini memikirkan apa yang ingin direndakan 26 abjad ini, saya membayangkan, apakah jika saya ingin menganjurkan sebuah konsert di universiti saya, yang mana artis yang akan berada di atas pentas ialah seperti Bunkface, Malique ex-Too Phat, Altimet, Hujan, M.Nasir... Oh, mungkin juga boleh jemput Pyanhabib, Meor Yusuf dan seangkatannya, adakah tindakan saya ini akan dibantah oleh mereka-mereka yang dikenali sebagai 'otai' Islamis? Bajet lah =.=

Bagi saya, saya ada alasan tersendiri untuk mengadakan konsert ini (walaupun hakikatnya takkan, haha). Daripada menjemput kumpulan artis yang akan menyanyikan nasyid-nasyid cinta, adalah lebih baik saya layan lagu Perang Dah Tamat, Malique. Bukanlah merendahkan nasyid-nasyid cinta yang dihasilkan, tetapi bagi saya mesej yang ingin di bawa lewat tiap-tiap karya itu. Sejujurnya, saya lebih suka lirik-lirik yang lebih kelihatan rapat dengan realiti sosial masyarakat ketika ini. Karya yang menyedarkan, membangkitkan semangat, memujuk dan mengancam adalah lebih bermanfaat daripada karya yang berbentuk membelai.

Malik Bennabi, seorang tokoh reformis Islam yang berasal dari Algeria, menaakulkan bahawa kebangkitan sosial, filsafat, peradaban, sastera dan agama perlu ditangani dan diasaskan bagi pembentukan sesebuah tamadun. Nah, dalam kontek 'seni' yang saya sedang ketengahkan sekarang, apa macam bentuk karya ataupun seni, semua ini adalah alat yang akan mempengaruhi minda dan laku pendengar/pembaca. Maka, perlulah para penggiat seni ini menghasilkan karya yang lebih jujur dan lebih berbentuk satu pencerahan.

Berbalik kepada konsert yang saya bayangkan itu, bertemakan pencerahan, walaupun tiada kopiah di sana, bagi saya tak salah menggunakan cara konsert yang dilihat sebagai 'liar' di sisi 'mereka'. Agar konsert tersebut tidak dilihat sebagai satu aktiviti yang melalaikan, disiplin perlu juga dijaga. Nak melalak bersama Bunkface, teruskanlah, tapi biar berbatas, dan yang paling penting ialah penghayatan terhadap apa yang penggiat seni ingin sampaikan kepada kita.

Adapun seni, bagi Frank Cizek ialah sebagai satu peranan ekspresi bebas dalam pendidikan. Puisi tidak mungkin boleh menggantikan sepinggan nasi. Tapi kenyataan hari ini manusia bukan hanya berjuang untuk sepinggan nasi tapi berjuang untuk hak menyuap nasi di pinggan. -Wahyudi Yunus, Jalan Telawi *Dan saya lebih selesa dengan lagu Soldier daripada Bunkface berbanding lagu Hamba-Mu, Imam Muda dan Akhil Hayy.***

Alhamdulillah, sudah tiba masa untuk saya berhenti menghadap komputer riba lama ini memandangkan sekarang merupakan jam untuk menyediakan makanan untuk berbuka.  Apapun, hari ini, walaupun letih baru pulang dari program, saya berjaya untuk tidak habiskan masa saya dengan tidur siang hari. Hehe. Salam Ramadhan yang berkat.

Sabtu, 28 Julai 2012

label

Pelik, jika ada pihak yang mengutarakan sesuatu idea islah, terus dilabel sebagai wahabi. Tak setuju dengan pandangan mereka, bahas lah. Bidas dengan peluru hujah. Bukan melabel!


Kata Hamka,

"Bukankah menurut keyakinan kerajaan, kami ini adalah golongan yang sesat? Golongan Wahabi. Mu'tazilah, keluar dari mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah? Apa salahnya tuan golongkan sahaja kami sebagai pemeluk agama lain? Sebab berbeza pendirian dengan tuan-tuan."

"Akhirnya, semua orang hendak dikafirkannya."

                                                                                     -Hamka, Teguran Suci dan Jujur Terhadap Mufti Johor

Dulu-dulu, dan masih, sehingga sekarang. Berhentilah melabel. Bebaskan mereka berfikir dan melakukan perubahan.Ahad, 15 Julai 2012

Aku, Buku, dan Hamka

Bismillah.

Satu perkara yang saya tertanya pada diri saya, kenapa aku lambat menyedari tulisan-tulisan Hamka?

Aku, dan Hamka...

Saya mula mengenali Hamka semestinya ketika saya menduduki Tingkatan 6 (2010-2011). Permulaan saya berkenalan dengan Hamka atau nama sebenarnya Haji Abd Malik bin Abd Karim Amrullah ialah apabila saya mengenali Tafsir al-Azhar iaitu sewaktu saya mencari makna dan tafsir bagi ayat-ayat yang berkaitan dengan matapelajaran saya ketika itu.

Saya lebih rasa dekat dengan tafsir Hamka adalah kerana huraiannya terasa lebih dekat dengan suasana Tanah Air saya. Hamka, yang terkenal dengan ulama' Nusantara yang mempunyai kata emas yang saya kira dekat dengan sosio-budaya masyarakat dan berdasarkan realiti masyarakat Indonesia ketika itu. Dan masih relevan untuk dirujuk sehingga sekarang.

Itu tafsir. Tertariknya saya dengan gaya bahasa beliau yang penuh kesenian dan cara beliau menginterpretasikan agama dalam kehidupan agar agama (Islam) itu benar-benar dirasakan sebagai rahmat bagi seluruh alam.


Lewat sekarang, saya mula membaca karya-karya emasnya seperti Islam: Revolusi Ideologi & Keadilan Sosial, dan novelnya, Merantau ke Deli. Untuk akan datang, saya terus akan mencari karya-karyanya di seluruh kedai buku di Kelantan. Agak sukar mencari karya beliau. Setakat ini, saya bercadang untuk mencari buku beliau iaitu Falsafah Hidup dan Di Bawah Lindungan Kaabah.

Tak terasa hebatkah, seorang ulama' Alam Melayu, yang asalnya di Tanah Air kita sendiri, menulis tafsir, malah menulis novel-novel cinta. Oh...

Namun, kekaguman saya ini terhadap beliau ada batasnya. Saya tak mahu dilabel sebagai seorang yang taksub dengan tulisan beliau. Dan semestinya ada juga tulisan beliau yang saya tidak setuju. Itu lumrah.

Melihat suasana Malaysia sekarang, suka untuk saya petik kata emasnya dalam salah satu karyanya, Islam : Revolusi Ideologi & Keadilan Sosial:-

Apa yang mendorong semangat Pangeran Diponegoro, Tuanku Imam Bonjol dan Tengku Tjhik di Tiro sehingga berani melawan penjajahan yang jaud dari lengkap?
Kalau tuan sudi menghargai kebenaran, tentu tuan harus mengaku bahawa yang mendorong itu ialah iman! Iman dalam Islam!

 Boleh jadi tuan berkata, yang mendorong itu ialah kekerasan tangan besi penjajahan sendiri. Antithese! Memang. Tapi apa isi antithese itu kalau bukan iman! 

Tuan berkata: 'Tekanan ekonomi! Tetapi, apa yang mendorong menentang tekanan ekonomi itu kalau bukan iman?

Mulai berjuang, sebagai kehendak dari perjuangan Islam, dengan sendirinya, dengan otomatisnya mu'allim besar di Bonjol langsung di lantik menjadi Imam.
Sudahkah tuan pelajari bagaimana erti Imam itu dalam Islam sebagai negara?

Nyata di sini bahawa tabiat Islam itu sendiri tidak dapat dipisahkan dengan kenegaraan.

                                                                   m/s: 127****

Sebut sahaja Pengeran Diponegoro, teringat saya pada Ramlah, teman sekelas sejarah saya. Nama itu dijadikan gelaran baginya. Manakala Hani, dikenali sebagai Meiji, dan Fadila sebagai Shogun. Saya pula Cyrus. Itu nama-nama 'Kolony' kami. Tiada kena-mengena dengan diri kami pun. Rindu kelas sejarah ^^,

Rabu, 20 Jun 2012

islam bukan dipenuhi do's and dont's

saya pernah mendengar slot Islam Sebagai Agamaku di radio IKIM satu ketika dahulu. Hmm, mungkin itu kali pertama saya mendengarnya. Tetamu di konti ketika itu ialah seorang wanita muallaf yang dulunya menganut agama Buddha, diminta menceritakan pengalaman beliau sebelum dan selepas memeluk Islam. Slot tersebut telah memberi ruang kepada pendengar untuk bertanyakan soalan, memberikan pandangan dan kata semangat kepada tetamu itu. Antara soalan pendengar yang saya ingat samapai ke saat ini,

"Kenapa masyarakat non-muslim apabila kawan-kawan atau saudara mereka convert kepada agama selain agama Islam, tidak menjadi masalah kepada mereka. Tapi daripada kalangan mereka yang convert kepada Islam, adalah cerita pulau-memulau, putus hubungan, dsb"

Macam tu lah kot lebih kurang soalan dia.

Jawab tetamu wanita itu,

"Masalah sebenarnya, mereka takut untuk menerima Islam sebab kalau convert kepada Islam, automatik namanya perlu di tukar, satu lagi, mungkin mereka fikir Islam ni agama yang banyak pantang dan larangnya. Maka mereka gerun"


Nah, ini yang saya terpanggil ingin menulis malam ini walaupun dah lewat dan malas.

Dahulu, disiplin ilmu ulama' dalam mengisbat sesuatu hukum adalah berdasarkan al-quran dan hadis nabi. Hadis yang diambil pula ditapis dengan begitu teliti sehinggakan para orentalis mengakui kehebatan orang Islam dalam menyaring dan mengumpulkan hadis-hadis nabi dengan begitu teliti. Ya lah, usaha mereka (orentalis Barat) dalam memalsukan hadis nabi umpama sia-sia kerana orang Islam terlalu cermat dalam merekod hadis nabi.

Dalam mengistinbat hukum melalui QS, ulama'-ulama' dahulu menggunakan ijtihad yang dimartabatkan sebagai zanni, maknanya, tidak semestinya ijtihad mereka betul, sesuai, dan perlu diterima bulat-bulat. Jika ada hadis lain yang sahih, maka ijtihadnya perlu ditinggalkan. Itu disiplin mereka. Zaman perkembangan ilmu ketika itu amat luas sehinggakan proses peluasan kuasa dan empayar Islam agak perlahan dek kerana manusia ketika itu terlalu gila dengan ilmu dan kemerdekaan fikiran yang dibuka oleh Islam menyebabkan mereka tekun mengkaji dan mengaji khazanah ilmu peninggalan nabi Muhammad saw (QS).

Namun, zaman tetap berganti dengan zaman yang lain, ulama' yang dahulunya bernilai kesejahteraan hidup telah menjadi ulama' yang bernilai perut dan nafsu. Ilmu yang diwarisi ialah ilmu muqallid. Jika ada sedikit hukum yang diperbaharui, terus dilabel sebagai sesat dan menyalahi ulama'. Gelap. Tiada lagi ruang untuk berfikir dan mengkaji. Yang ada hanyalah ulama' yang menjadi hamba kepada matan yang terdahulu. Jumud.

Penyakit ini bukan hanya terhenti disitu, bahkan merebak sehingga zaman terbaru ini.


Muqallid. Itu yang saya rasa menjadi punca kepada apa yang hendak saya utarakan pada mulanya. Ikut secara buta tuli tanpa fikir dan kaji terlebih dahulu sebarang maklumat yang diterima. Benarlah kata nabi, kamu akan mengikut jejak pemeluk agama yang sebelum kamu tapak demi tapak (Yahudi-Nasrani).

Taqlid buta sehingga berbarah menjadi resam dan budaya.

Tidak menukar nama asal kepada nama yang bunyinya ke-Melayu-an sedikit sudah menjadi kesalahan bagi muallaf. Susah. Bimbang dengan nama Dingdong Dandes tidak mempunyai maksud apabila dipanggil di Mahsyar?   Maka, nama Rosmah (sbg contoh) juga tidak mempunyai maksud apabila dipanggil kelak, tapi kenapa tak suruh Rosmah tukar nama? Sebab ada ke-Melayu-an di situ?

Islam terlalu banyak pantang dan larangan. Tak. Islam datang membawa kesejahteraan, rahmat kepada sekalian umat. Setiap yang diatur oleh Allah ini ada illatnya. Mahu bicara tentang hukum, Islam didalamnya ada hukum yang tetap, ada yang berubah mengikut keadaan dan sebab. Hakikatnya Islam bukanlah agama yang berbicara tentang halal haram sahaja. Malah Islam itu cara hidup.

Ada juga yang jenis berfahaman bahawa mahu convert kepada Islam mesti cukup tahu perkara fardhu ain. Tak pun ada juga yang kata, tak boleh kahwin selagi tak lepas fardhu ain (hehe). Waduh, susah amat Islam ni ya? Faham dulu apa itu fardhu ain, iaitu perkara yang kita lalui setiap hari. Contoh solat, tiap hari solat, maka perlu keatas setiap mukallaf mengetahui rukun, syarat, dan kaifiat solat. Adapun haji, jika masih belum ingin buat haji, maka tidak wajib lagi kita belajar lagi sehingga tiba masanya.

Mudahkan, jangan payahkan. Jangan hanya tahu menjadi muqallid yang setia

wallahu a'lam

Sabtu, 19 Mei 2012

vacuum

Otak serabut kebelakangan ni. Mahu vakum kan saja otak. Tapi jika divakum, bimbang benda lain seperti semak samun mengambil tempat pula.Jiwa kacau! Solusinya,

"Ketahuilah, dengan ingat kepada Allah menenangkan hati" 

*
*
*


Izinkan saya menjadi seorang yang ignorant seketika? Cuma seketika.

***


Memang susah ye kat Kelantan ni nk dapatkan buku-buku sastera lama? SMO, POPULAR, Pustaka Darul Naim, Pustaka Johan, Kedai Buku Bonggol, Jaafar Rawas semua tiada rak buku karangan beliau*. Usahkan rak, kelibat bukunya pun tiada. Harapkan Pustaka Darul Naim okey-lah sikit (tapi harga di sana langsung tiada potongan walaupun buku tersebut sudah diratah oleh silver fish)

Penat, penat....


*Beliau, Buya Hamka, Di Bawah Lindungan Kaabah

Selasa, 15 Mei 2012

B S U R

Be As You Are, jadi sebagaimana diri anda!

itu yang selalu diperkatakan. saya tidak pasti sama ada sama memahami atau tidak frasa tersebut. Tapi apa yang saya fikir apabila orang berkata sedemikian kepada saya, saya akan terlintas, 'ok, aku give up'.

Jadi diri sendiri, merujuk kepada - jadi ikut aku suka. Itu yang saya faham.

Contoh paling ringan, saya jenis suka bertepuk tampar dgn mereka yang sebulu, memang tak manis bagi perempuan buat adegan sebegitu. Jadi saya cuba kawal diri saya untuk menjadi galak apabila bersama kawan. Suatu yang susah nk kawal sebenarnya. Apabila datang seseorang yang memberikan saya frasa tersebut, saya akan kata, 'ok, aku takkan cover dah perangai aku tu'. Ya lah, nak jadi diri sendiri kann.


Lagi contoh, saya sedang berusaha menelaah perkara yang berkaitan keadilan sosial masyarakat. Gigih (lah sangat) saya mencari bahan-bahan yang berkaitan perkara tersebut. Jika ke perpustakaan dan kedai buku pun, saya akan mencari buku-buku sedemikian dan berkaitan sahaja. Padahal semua sudah maklum saya suka layan komik manga dan anime dahulu. Malah rak komik-komik manga, saya sudah kurang singgah. Apabila geng manga saya bercerita tentang anime atau komik yang menarik, saya terkaku.  Dan, apabila berlaku situasi kaku-mungkaku ni, mereka sudah mula tidak syok untuk berbual tentang itu dengan saya :'(

Sekali lagi mereka kata, jadi sendiri lah. Saya pun, 'ok, aku pun dah letih pura-pura tak berminat dengan kartun-kartun nih'


Satu lagi, seorang kawan yang saya kagum itu hebat dalam berdebat. Pemidato yang hebat! Saya pun mahu menjadi sepertinya juga. Namun niat itu terbatal apabila kawan saya kata, jadi diri sendiri lah. Dan... saya pun kata, 'okkeyyy...'
Apa yang saya faham tentang 'jadi diri sendiri' ni, adalah berdasarkan situasi yang saya selalu hadapi. Mungkin orang lain mempunyai pemahaman tersendiri mengenai frasa tersebut. Saya tahu, pemahaman saya tentang frasa tersebut- jadi diri sendiri = jadi ikut aku suka- itu salah, tapi, itulah yang saya akan fikir apabila orang memberikan ayat itu kepada saya.


saya fikir, jika saya mahu jadi diri saya sendiri, bermakna saya perlu menjadi sopan dan tak semestinya saya tak boleh bertepuk tampar dan galak dengan kawan. Saya akan terus mencari input-input berkaitan keadilan sosial tapi saya tak perlu tinggalkan anime dan komik saya. Saya akan belajar menjadi seorang public speaker walaupun itu perkara yang sukar bagi saya.


Sebab bagi saya, frasa yang terbaik untuk diberikan kepada saya dan orang lain ialah, bersyukur dengan siapa kita dan jadikan hari ini lebih baik daripada semalam. Malah benda ini habibunal mustofa Rasulullah s.a.w sendiri yang  mengajarkannya kepada kita. :)


***
Jadi lah diri anda! Untuk menjadi diri sendiri mestilah kena tahu siapa diri kita, fundamental kita sendiri. Baru lah boleh jadi diri sendiri. ye dok?


#How To Be Yourself